Minggu, 13 Juni 2010

UPACARA PATURAY TINEUNG

 (Gending guruh, dituluykeun kana monggawa. Gulang-gulang asup ka pentas, pepeta tuluy kaluar deui. Juru payung asup ka pentas)

Juru Kawih
Lagu Kunasari - Pangapungan

Barabat payung kamasan, lumungsur ti kahiangan
Murub mubyar cahayana, sumorot di pawenangan

Payung agung eta lambang, Gusti Nu Maha Tunggal
Jembar dadamelanana, eusi langit eusi bumi
Teu samar urang mahlukna

Lengser asup ka pentas tuluy ngarajah

Lengser
Rajah
Pun sapun ka Sang Rumuhun,
ka batara neda suka ka batari neda suci,
paralun nerus narutus, palias narajang alas, 
ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal
ti kalerna ti kidulna, ti kulonna, ti wetanna
hung..ahung… kula rek diajar ngidung.


Amit ampun nya paralun, bilih manawa manawi
Manawa ku sugemana, manawi ku teu katampi
Neda jembar pangampura, seja ngahariring dangding

Manawa tiasa larap, manawi ngawangun seni
Seni kabudayan Sunda, warisan ti nini aki
Kalangkang anu baheula, talari jisim bihari

Bilih kasambat kasambut, kasebat kasabit-sabit
Tangtos pacorok garapan, bubuhan wiwit sahiji
Saasal sakokocoran, muga ageung sihaksami

Sampurasun ngiring aub, midangkeun seni talari

Gending Lengser Midang
 Rampak Sekar
Kunang kunang
Nyukcruk galur, galur sepuh nu kapungkur
Kalangkang anu baheula, kiwari direka seni

Titinggal para karuhun, warisan ti nini aki
Kabudayan urang Sunda, dina mangsana kiwari

Lengser Midang
Wa Lengser midang medengkreng
Nganggo udeng udat lereng, duh udat lereng
Takwana model salontreng
Seja ka lawang aketeng, lawang saketeng

Ngalanglang nu jaga lawang, hariwang bisi mareleng
Anu gandang teu kasawng, teu kasawang

Angkat tandang ngagandeuang, duh ngagandeuang

Lengser
Jep angin eureun heula, di dieu rek upacara
Jep sora repeh heula, aya nu rek cumarita

Tuh umbul-umbul, mani melengkung
Tah tanggara, tanda ngiberan
Nu ditunggu-tunggu rawuh
Nu dianti-anti sumping
Mangga urang sasarengan, mapag nu bade amitan

(Prosesi asup ka pentas, Gending Catrik)

Juru Kawih
Pajajaran
Nagri mashur Pajajaran, patilasn kangjeng prabu
Hung ahung, mugi Gusti nangtayungan

Aling-aling
Aling-aling sanubari, alang-alangna kasmaran
Dipapag anyatan mojang, haturan wilujeng sumping

Dipapag jajaka mojang, dipayungan payung agung
Dipirig gamelan Sunda, bagea haturan lenggah
Sanggeus dipapag ku Juru Payung, Kapala Sakola disarengan salah sawios guru istri nu ngawakilan sadaya guru naek/lebet ka pentas dibageakeun ku Lengser. Kapala sakola tuluy ngangkalungkeun manglean kembang ka wawakil siswa

Juru kawih
Kalung kembang
Dumugi kana waktosna, laksana lulus sakola
Subaya ayeuna nyata, geus moal galider deui
Siloka kangkalung kembang, mangle tawis socana

(sapasang wawakil siswa sungke ka Kapala sakola)

Narator
Cunduk waktu numbu catur, nyungsi pasini bihari
Subaya anu ti heula, munggaran jisim wawarti
Seja nyungsi nya pangarti, sangkan ilang nya katuna

Duh ibu punjungeun kalbu, nya Bapa pupujan rasa
Ninggang mangsana ayeuna, seja miang ngudar lengkah
Naratas jalan kabagjan, neda suka muga mulya

Juru Kawih
Anaking puputon ati, estu ewuh liwat saking
Narah pajauh jeung hidep, tapi geus kitu kuduna
Miang neang pangharepan, mapay raratan kabagjan

Ujang Nyai simpay rasa, regepkeun piwulang Bapa
Nu jujur mangka rahayu, nu sabar pinanggih mulya
Lamun kasasar nya lampah, badan anu katempuhan

Anaking jungjunan kalbu, Ibu jeung bapa tamada
Teu bisa mekelan inya, ngan titip ieu pusaka
Muga mangpaat jagana, ijasah tanda perceka
Rengse sungkem Kapala Sakola masrahkeun ijasah ka wawakil siswa

Narator
Run turun ti kahyangan, lalayang salaka domas
Dicangking ku Nyi Pohaci, disandang ku Sang dewata

Run turun ti kaanggangan, kahayang jeung cita-cita
Dipatri ku sanubari, dipelak jeroning sukma

Teu burung cunduk waktuna,
Lalayang enggeus kabandang
Rep nyerep kana ati sanubari,
Cik ngancik elmu teh kasakten diri

Prak geura mencar nyiar luang, miang deui nyungsi deui
Sabab elmu taya tungtung, nyaangan sapanjang jalan

Kapala Sakola sasalaman ngawilujengkeun, tuluy kaluar ti panggung dijajap ku Juru Payung

Narator
Pileuleuyan, pileuleuyan, asal urang babarengan
Nyukcruk elmu nyuprih harti, ayeuna baris paturay
Nu kantun mulus rahayu, nu miang pinanggih bagja.

(pager ayu nyawer wawakil siswa, prosesi kaluar ti panggung)

Rampak sekar
Balebat
Bral geura miang, bral mangka tandang
Bral muga mekar, bral masing nanjung

Narator
Bral geura miang, dijajap rewu pangdu’a
Dirungrum pangjurung laku, mugia mulus rahayu
Mugia pinanggih bagja, bral geura miang
Geura tandang makalangan

Gending JIRO, pamaen kaluar pentas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar